کتراک

ده مورد از بهترین مکان های تاریخی

ده مورد از بهترین مکان های تاریخی

ده مورد از بهترین مکان های تاریخی   ده مورد از بهترین مکان های تاریخی   - کاشی کاری های زینتی و شاهکارهای مهندسی هوشمندانه، حاکی از قدرت معماری ایرانی طی قرون متمادی اند. با داشتن بیست میراث جهانی یونسکو در ایران هیچ گا…