تپه اتانک

تپه اتانک: تپه اتانک مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است

تپه روس

تپه روس: تپه روس مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است

25 ژانویه - توسط ادمین - ۰ - در تپه ها

تپه زیاران

تپه زیاران: تپه شماره یک زیاران مربوط به پیش از دوره

تپه گنج آب

تپه گنج آب: تپه شماره ۱ گنج آب مربوط به دوران‌های

تپه عزیز گلو

تپه عزیز گلو: تپه عزیز گلو مربوط به دوران‌های تاریخی پس

تپه تل تیمور

تپه تل تیمور: تپه تل تیمور مربوط به هزاره اول است و

24 ژانویه - توسط ادمین - ۰ - در تپه ها