آثار مار

آثار مار سنگ نگاره های مار معمولا بر روی

۳۰ دی - توسط ادمین - ۰ - در آثار

سنگ کاسه

سنگ کاسه معمولا در قدیم هر کجا که قبرستانی

- توسط ادمین - ۰ - در آثار

سنگ آسیاب

سنگ آسیاب این نوع سنگ در قدیم جهت آرد

- توسط ادمین - ۰ - در آثار

آثار صورت

آثار صورت هر جا که چهره نیمرخ یا تمام

- توسط ادمین - ۰ - در آثار