آثار مار

آثار مار سنگ نگاره های مار معمولا بر روی

۳۰ دی - توسط ادمین - ۰ - در آثار

سنگ کاسه

سنگ کاسه معمولا در قدیم هر کجا که قبرستانی

- توسط ادمین - ۰ - در آثار

سنگ عروس

سنگ عروس این سنگ در اصل نماد مجسمه نیم

۲۸ دی - توسط ادمین - ۰ - در آثار

کوزه ها

کوزه در قدیم از کوزه ها به عنوان ظرف

۲۰ دی - توسط ادمین - ۱ - در علائم

آبشار ها

ﺁبشارها در قدیم ﺁبشارها محلی دنج برای مدفون کردن

- توسط ادمین - ۰ - در آثار

آثار صورت

آثار صورت هر جا که چهره نیمرخ یا تمام

۱۹ دی - توسط ادمین - ۰ - در آثار

آثار عقاب

آثار عقاب عقاب به چند گونه است اگر سنگ

- توسط ادمین - ۰ - در آثار