سنگ کاسه

سنگ کاسه معمولا در قدیم هر کجا که قبرستانی

۳۰ دی - توسط ادمین - ۰ - در آثار

امامزاده ها

امامزاده ها همانطور که تو سایت توضیح دادم بار

۲۰ دی - توسط ادمین - ۰ - در آثار

آبشار ها

ﺁبشارها در قدیم ﺁبشارها محلی دنج برای مدفون کردن

- توسط ادمین - ۰ - در آثار

آثار صورت

آثار صورت هر جا که چهره نیمرخ یا تمام

۱۹ دی - توسط ادمین - ۰ - در آثار

آثار عقاب

آثار عقاب عقاب به چند گونه است اگر سنگ

- توسط ادمین - ۰ - در آثار