نوشته‌ها

آثار تاریخی بازمانده از دوران باستان

آثار تاریخی بازمانده از دوران باستان

آثار تاریخی بازمانده از دوران باستاننقش یونسکو در امور گردشگری به‌تدریج و از زمان عهده‌داری وظیفه مهم حمایت از توسعه فرهنگی در مرکز وظایف آن قرار گرفت، تا‌کنون نیز ۱۸۰ کشور دنیا کنوانسیون میراث جهانی را امضا کرده‌اند و بیش از ۷۰۰ محوطه‌ی فرهن…