نوشته‌ها

آرامگاههای سردابه ای

, , ,
آرامگاههای سردابه ای: در این نوع تدفین ابتدا آرامگاهی ر در زمین ایجاد کرده و سپس با استفاده از تابوت اجساد را دفن می کردند. از این گروه تدفین در دو محل گلالک در شوشتر و شهر صنعتگران در شوش ، هفت نمونه به دست آمده است که پنج نمونه آن در گلالک…