نوشته‌ها

آرامگاه خیام چگونه جابجا شد

آرامگاه خیام چگونه جابجا شد

آرامگاه خیام چگونه جابجا شد حکیم عمر خیام نیشابوری، شخصیت بی‌بدیلی است که به واقع دستاوردهای بی نظیرش در ریاضیات، ستاره شناسی، موسیقی و فلسفه بدون چون و چرا اثبات شده است ولی شهرت حکیم در میان اکثریت مردم به واسطه رباعیات اوست که برخی از آن رباع…