نوشته‌ها

آشنایی با کروکی ها در گنج یابی

آشنایی با کروکی ها در گنج یابی آشنایی با کروکی ها در گنج یابیبه شکل زیر  توجه کنید، جوغنی با اسکنه و مربع های تو در تو به همراه شیار را مشاهده می کنید. مفهوم کلی تصویر بالا مربوط به یک کروکی مهم می باشد.جوغن ها در باستان مفاهیم گ…