نوشته‌ها

استاد واقعی

استاد واقعی:دوستان در اینکار چیزی که زیاد وجود دارد ادعاست از لقبهای آنچنانی گرفته که بعضی ها به خود می دهند تا خرافات و داستانهای غیر واقعی امروز سعی دارم در این رابطه مطلبی بنویسماستاد واقعی در کار دفینه یابی باید شرایط زیر را داشته با…