نوشته‌ها

ایرانیان باستان رومی ها را با گاز مسموم کردند

ایرانیان باستان رومی ها را با گاز مسموم کردند:بنابه تحقیقی در بریتانیا، ایرانیان باستان اولین بشرهایی بوده اند که از گازهای شیمیایی در جنگ استفاده کرده اند. یک محقق بریتانیایی گفته است که شواهدی را کشف کرده است که امپراطوری ایران در قرن سو…