نوشته‌ها

کاربرد آثار و علاِئم کشورهای دیگر در ایران

,
کاربرد آثار و علاِئم کشورهای دیگر در ایران:این روزها بحث علائم شناسی و پکیج های باستانی خیلی گرمه اما اکثر این پکیج ها به عنوان مطلب کاربردی ارزشمند نیستند و فقط و فقط به عنوان یک کتاب صرفا علمی قابل مطالعه هستند منظورم آن دسته از پکیج ها…