نوشته‌ها

اسرار باستان (۱)

,
اسرار باستان (۱):جمجمه ای که با این حالت خاص و عجیب، مشاهده می نمایید، در یکی از حفاریها به همین صورت، عینا کشف گردیده است. حال با توجه به تصویر فوق، به نظر شما، آیا این عکس نمایانگر مطلب یا پیامی خاص می باشد؟ لطفا پاسخ های خود را با ذکر …