نوشته‌ها

تاریخ

,
تاریخ:در اینجا بر آنم تا تعریف کوتاهی از باستان شناسی داشته باشم ، اما قبل از آن به مفهومی از تاریخ می پردازم : تاریخ مجموعه ای است از حرکت ها و تجربیات متراکم بشری ، و حرکت ها و تجربیات بشری چیزی نیست جز سرگذشت روزمره ی انسان ها - انسانه…

تاریخ ایران باستان

,
تاریخ ایران باستان:ایران قدمت تاریخی بالائی داره ولی اون چیزی که به عنوان حکومت در ایران تاسیس شد و می شه گفت دوران با شکوه ِ تمدن ِ ما از انجا شکل گرفت دوران کیانیان بود که تقریبا از چهار هزار سال پیش شروع شد و بعد از آن پیشدادیان به ا…