نوشته‌ها

کتب منسوب به تفکرات دوره ساسانی

,
کتب منسوب به تفکرات دوره ساسانی:دینکرت در قرن سوم قمری توسط یکی از پیشوایان زرتشتی نوشته شده و در مورد تاریخ آداب رسوم و ادبیات و مسایل دینی زرتشتی است که خود از یک دایره المعارف بزرگ باقی مانده است که تا قرن سوم باقی بوده است. ظاهرا آنرا در ا…