نوشته‌ها

فیلم ساختار تومولوس ها

, ,
فیلم ساختار تومولوس هادوستان در ایران عزیز ما یکی از بیشترین آثار تپه های تومولوس ها یا به قولی کورگان هستند که مقابر افراد مهمی در زمان خود بوده اند که بیشتر مواقع دارای هدایای با ارزشی درون خود هستند .البته تومولوسها در بعضی موارد ساخت…