نوشته‌ها

جاده ابریشم

,
جاده ابریشم:جاده ابریشم یا راه ابریشم شبکه راه های به هم پیوسته‌ای با هدفبازرگانی در آسیا بود که خاور و باختر و جنوب آسیا را به هم و به شمال آفریقاو خاور اروپا پیوند می داد.پیش گفتار:نخستین بار در دوران هخامنشی ها بود که به اه…