نوشته‌ها

خیابان مردگان و هرم ماه در مکزیک

,
خیابان مردگان و هرم ماه در مکزیک:خیابان مردگان و هرم ماه در مکزیک"تاریخ تمدن مکزیک باستان + عجایب باستان شناسی + قوم مایا + کاخ ها و معابد عهد باستان"از شمال به جنوب یک جاده باشکوه و مجلل به عرض ۴۰ متر کشیده شده است . بومیان …