نوشته‌ها

تخریب ایران بهشت گنج های گمشده

,
تخریب ایران بهشت گنج های گمشده: فرهنگ وتمدن دیرینه ایران با همه کشف‌ها وکاوشهای راهگشائی که در مسیر شناخت اعماق ومرزهای آن صورت گرقته، هنوز چهره کاملی از خود بروز نداده است. این فرهنگ گرانبار که میراث نسلهای بیشمار را درسینه نهفته است رازها ورمز…