نوشته‌ها

ویژگی سفالهای دورهٔ ساسانى

,
ویژگی سفالهای دورهٔ ساسانى: مجسمه برنجى، مربوط به دوره ساسانىپارچ، کشف شده درنهاوند، مربوط به دوره ساسانی،سفال دورهٔ ساسانى بیشتر مربوط به محوطه‌ها و بناها است و در قبور این دوره کمتر اثرى بر جاى نهاده‌اند. زیرا قبور این دوره ”استودان“های…