نوشته‌ها

سنگ نگاره های اشکانی …

,
سنگ نگاره های اشکانی:سنگ نگاره کال جنگال دراین سنگ نگاره مردی با لباس پارتی در حال نبرد باشیر ماده ای دیده میشود و در کنار آنها به خط پهلوی اشکانی مطلبی نوشته شده است. این سنگ نگاره در ارتفاعات رچ بیرجند قرار دارد.سنگ نگاره قیر و …