نوشته‌ها

فرسایش و عوامل ان و تاثیر ان بر روی سنگ نگاره ها

,
فرسایش و عوامل ان و تاثیر ان بر روی سنگ نگاره ها: ۱- در حومه شهر ها و مناطق صنعتی، مواد آلوده کننده هوا نقش مهمی در تأثیر گذاشتن برروی سنگ بازی می کنند. ۲- نزدیک محیط های دریایی، آب های زمینی نمکدار و ترشح نمک، عامل اصلی از بین بردن سنگ و مصال…