نوشته‌ها

شهر افسانه ای صد دروازه

شهر افسانه ای صد دروازه:کاتوم پولیس بر می خیزد در ایران باستان در دوران اشکانیان پایتختی به نام هکاتوم پولیس یا شهر افسانه ای صد دروازه وجود داشت. همان طور که پرسپولیس تختگاه هخامنشیان بوده، هکاتوم پلیس نیز تختگاه اشکانیان بوده است و واژه صد در…