نوشته‌ها

مفهوم علائم تاریخی

,
مفهوم علائم تاریخی:علامت صلیب شکسته به آن گردونه مهر نیز گفته می شود.قدمت آن به سالهای پیش از هخامنشیان دارد و در واقع نمادی آریائی است.این سمبل بر خلاف نظر بسیاری از مردم نشان صلح و توازن است که متاسفانه بسیاری، شاید بخاطر استفاده هیتل…