نوشته‌ها

طبقات اجتماعی دوران ساسانی

,
طبقات اجتماعی دوران ساسانی:دوستان به دلیل آنکه دوران ساسانی یکی از بهترین دوره شکوفایی ایران و اقتصاد ایران بوده و گنجهای بسیاری ازاین دوره بجای مانده و همانطوری که در پست های قبل توضیح دادم یک حفار خوب باید تا حدی از طبقات اجتماعی عقاید و باوره…