نوشته‌ها

جام های هخامنشی

,
جام های هخامنشی:جام های زرین و سیمین هخامنشی به سه دسته تقسیم بندی می شود : ۱ـ جام هایی که به شکل سر جانوران ، معروف به جام های شاخ دار ۲ـ جام های مزین به دسته ای از تنه ی کشیده جانوران ۳ـ جام های ساده بدون دسته ۴ـ جام های لب تخ…

آتش، تلگراف عهد هخامنشی

,
آتش، تلگراف عهد هخامنشی:آتش در دوره هخامنشیان کارکردی ارتباطی نیز داشت و از آن همانند تلگراف بی سیم استفاده می شد. به فرمان خشایارشای هخامنشی (۴۸۵ - ۴۶۵ قبل از میلاد)، از شوشتر و همدان، دو پایتخت بزرگ تا به سر حدات ایران برج های بسیار بلند ب…