نوشته‌ها

قلعه ضحاک

,
قلعه ضحاک:قلعه ضحاک، آژی دهاک، کند قیز قلعه سی، داش قلعه سی، باروآس، رویی دژ یا قلعه گویی… فرقی نمیبا کدام یک از این اسامی آشناتر باشید.ین اسم های عجیب و باشکوه، همگی به شگفت انگیزترین قلعه ایران تعلق دارند که در ارتفاع ۲۳۰۰ متری زمین، روی کوهی منفر…