نوشته‌ها

دانستنیهای باستانی (مارلیک)

,
مارلیک:احضار اموات باستاننزدیک به ۴۶ سال از کشف اشیایی گذشت که روایت تازه‌ای از تاریخ ما دادند.آنها در آرامش بودند؛ ۳ هزار و خرده‌ای سال در آرامش و همه در کنار هم. تااینکه چراغعلی کتله‌ای در زمینش به جای سنگ و کلوخ، طلا پیدا کرد. برق آن تکه …