نوشته‌ها

مجسمه سازی و پیکر تراشی

,
مجسمه سازی و پیکر تراشی:مجسمه سازی بنا به تعریفی که محققان هنر ارائه کرد ه اند، مجسمه سازی اساساً به معنای شکل بخشیدن به توده ای از مواد ب یشکل است. در گذشته، پیکرتراشی عمدتاً به آفرینش شکلهای انسانی و طبیعی محدود میشد، اما این هنر ام…