نوشته‌ها

مجسمه ابوالهول

,
مجسمه ابوالهول:مجسمه ابوالهول در مصر این گونه که حدس زده می شود باید در اصل دارای سری به شکل شیر باشد و آنگونه که زمین شناسان انگلیسی پیش بینی می کنند قدمت آن باید بیشتر از تخمین های قبلی باشد.ابوالهول غول افسانه‌های مصر باستان و اس…