نوشته‌ها

معماری صخرهای و فلسفۀ پیدایش آن

,
معماری صخرهای و فلسفۀ پیدایش آن:پیدایش و فراگیر شدن معماری صخرهای بیشتر در هزارۀ اول پیش از میلاد به وقوع پیوسته است. ازجمله میتوان به معماری صخرهای مادها، مانناها و اورارتوها از سدۀ هشتم پیش از میلاد در نواحی شمال غرب ایران اشاره کرد. ب…