نوشته‌ها

کتیبه های سنگی میخی و سومری

کتیبه های سنگی میخی و سومری: کتیبه های مربوط به خط میخی و سومری و خطوط علوم باستانی قدیم رو مشاهده می کنین که در آنها اطلاعاتی مربوط به یک منطقه - مربوط به یک شخصیت ۰فرهنگ - ایین و قومیتی بوده)تصویر سوم:تصویر ۴:…