نوشته‌ها

کتیبه حوضچه

,
کتیبه حوضچه دختر گبر اقلیدشهر اقلید مرکز شهرستان‌ اقلید است‌ و در ارتفاع‌ ۲۲۵۰متر از سطح‌ دریا قرار دارد. هنگامی که از آباده به سوی اقلید می آییم در سمت چپ جاده به چند تپه بر میخوریم .در پای تپه دوم امامزاده ای با گورستانی بزرگ قرار دا…