نوشته‌ها

موقعیت استراتژیکی گوردخمه ها

,
موقعیت استراتژیکی گوردخمه ها: گوردخمه ها معمولا بازتاب معماری عصروزمان خود هستند و در تراش آنها سه عامل مورد نظر بوده است:۱- روبروی یک منظره طبیعی تعبیه می شدند۲- روبروی یک جاده مهم شاهی و گذرگاهی مهم تعبیه می شدند۳- نقطه ای که ا…