نوشته‌ها

باستان شناسی

باستان شناسی  باستان شناسی باستانشناسی در ایران ابتدا مخلوطی از تحقیقات زمین شناسی اروپائیان برای اکتشاف نفت و علاقه بعضی از تاریخ دوستان غربی در ایران بود که به این شکل آغاز شدباستان شناسی، دانش بررسی فره…