نوشته‌ها

کار و کارگران در دوره هخامنشیان

,
کار و کارگران در دوره هخامنشیان:“هردکاما” که سرکارگر است ؛ بهمراه صد نفر کارگر ؛ با نظارت “وهوکا” در ساختمان پارسه(تخت جمشید) انجام وطیفه می کند ، استحقاق دریافت سه کارشا و ۲ شکل و نیم نقره به عنوان دستمزد را دارد.ترجمه : استاد عبدالمجید…