نوشته‌ها

راه های تدفین در ایران باستان

راه های تدفین در ایران باستان

,
راه های تدفین در ایران باستاننقش رستم تدفین در ایران باستان، رازهای بسیاری در خود پنهان دارد. گر چه باستان‌شناسان با بازگشایی قبور با مرگ انسان‌ها رودررو می‌شوند اما رازگشایی از آنها، از زندگی آن روزگار پرده برمی‌دارد.به گزارش ایسنا، …