نوشته‌ها

برش بتون مسلح سنگ

برش بتون مسلح سنگ

برش بتون مسلح سنگبرش بتون مسلح سنگفعالیت ها۱- برش بتن مسلح و غیر مسلح (نه تخریب) در ابعاد مختلف با دستگاه های متناسب با محل۲- برش مناطق دارای یک سطح آزاد۳- برش سازه بتنی حجیم با ابعاد و وزن های مختلف۴- برش با کاتر مخ…
برش بتون مسلح سنگ

برش بتون مسلح سنگ

برش بتون مسلح سنگ۱۳۹۷برش بتون مسلح سنگفعالیت ها۱- برش بتن مسلح و غیر مسلح (نه تخریب) در ابعاد مختلف با دستگاه های متناسب با محل۲- برش مناطق دارای یک سطح آزاد۳- برش سازه بتنی حجیم با ابعاد و وزن های مختلف…