نوشته‌ها

بنای تاریخی پیر مرادآباد اراک

بنای تاریخی پیر مرادآباد اراک

بنای تاریخی پیر مرادآباد اراکدر خصوص پیشینه ساخت این اثر، نقل قولی در میان اهالی منطقه وجود دارد که بدین شرح است:«هنگامیکه شاپور ذوالاکتاف به منظور جنگی از این منطقه عبور می‌کرده، در سر راه به شیخی (پیر مرادآباد) برخورد می‌نماید و از شیخ درخواست می‌کند که پیش…