نوشته‌ها

شیشه سازی باستان

,
پیشینه شیشه‌گری در ایران:شیشه‌گری در ارگ کریم‌خان.هنر شیشه گری یکی از قدیمی ترین صنایعی است که بشر به آن اشتغال داشته‌است. کاوش‌های باستان شناسی مارلیک هنسلودشوش رواج شیشه گری در ایران باستان (عهد هخامنشی) را به اثبات می‌رساند.قدیمی ترین ن…