نوشته‌ها

تله های فیزیکی را بیشتر بشناسید

تله های فیزیکی را بیشتر بشناسیدنظرات موجود در مورد نمادهای خطر باید از طرف هر کس درک شده و از نمادهای مهم می باشد. یک واقعیت قبول شده است که، گنج فقط از طرف یک فرد زنده می تواند پیدا شود. مردها ، زنها ، بچه ها و هر کدام از ما هر وقت می خو…