نوشته‌ها

شهر سوخته و شگفتیهای آن

شهر سوخته و شگفتیهای آن شهر سوخته و شگفتیهای آنشگفتیهای شهر سوخته-در روزگاران دور که بشر تازه یک‌جا نشین شده بود، شهری در سیستان پدید آمد که به گفته‌ی باستان‌شناسان به لحاظ بافت شهری، جمعیت، برنامه ریزی شهری و ... اولین شهر جهان بود.شهر س…