نوشته‌ها

نکته مهم در جهت یابی و گمانه زنی ها

نکته مهم در جهت یابی و گمانه زنی ها:دوستان توجه داشته باشید این مطلب که خورشید صبح تقریباً از سمت شرق طلوع می‌کند، و شب تقریباً در سمت غرب غروب می‌کند فقط در اول بهار و پاییز صحیح است؛ یعنی در اولین روز بهار و پاییز خورشید دقیقاً از شرق طلوع…