نوشته‌ها

صحبت کردن امیرالمومنین علیه السلام با جمجمه انوشیروان ساسانی

صحبت کردن امیرالمومنین علیه السلام با جمجمه انوشیروان ساسانی: به امام على علیه السلام خبر رسید معاویه تصمیم دارد با لشکر مجهز به سرزمین هاى اسلامى حمله کند.على علیه السلام براى سرکوبى دشمنان از کوفه بیرون آمد و با سپاه مجهز به سوى صفین حرکت کردند…