نوشته‌ها

حیوانات تخم گذار در گنج یابی

حیوانات تخم گذار در گنج یابی حیوانات تخم گذار در گنج یابیدرمورد نمادهایی که در واقعیت حیوانات تخم گذار هستن به تنه وپشت لاکپشت دقت کنید ، به شیار روی لاک دقت کنید؛ وهمینطور شیب پشت نماد. این سه گزینه اشاره به این داره که درحال ت…