نوشته‌ها

علل خطای دستگاههای ردیاب، در مکان دارای دفینه

 یون یا گاز  ایجاد شده از دفیه، چگونه از زمین خارج می گردد؟