نوشته‌ها

خط مشجر سروک , خط شجر

خط مشجر سروک , خط شجر:خط مشجر سروک یک مدل خط است و به ترتیب حروف ابجد محاسبه می گردد.