نوشته‌ها

رمز کشایی الفبای هیروگلیف

,
نوشته های هیروگلیفی چگونه رمز گشایی شدند ؟:روی این تخته سنگ ، متنی به سه زبان یونانی ، دماتیک ( خط عامیانه مصری ) و هیروگلیف نقش بسته بود .دانشمندان خیلی زود متوجه شدند که این نوشته ها همه دارای یک مفهوم ، اما به ۳ زبان متفاوت هستند .به…