نوشته‌ها

خطوط قدیم عبرى و فنیقى و آرامى و خطوط پهلوى اشکانى و ساسانى

خطوط قدیم عبرى و فنیقى و آرامى و خطوط پهلوى اشکانى و ساسانى:خط پهلوى و لهجهٔ پهلوى به دو دسته تقسیم شده است، یکى خط و لهجهٔ اشکانى که آن را پهلوى شمالى مى‌نامند و سابق پهلوى کلدانى مى‌گفتند ـ دیگر خط و لهجهٔ ساسانى که آن را پهلوى جنوبى و…