نوشته‌ها

خط میخى کلدانى

خط میخى کلدانى:دوستان خط میخى کلدانى داراى حروف و اشکالى بسیار بود که بعضى از آنها نمودار یک ذات یا یک معنى ـ و بعض دیگر نمایندهٔ صوت و هجائى خاص بود، که با یک یا چند صوت از آنها یک معنى ساخته مى‌شده است.…